Wydawnictwo
Naukowe WNPiD

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM funkcjonuje od 1993 roku, pierwotnie jako wydawnictwo naukowe ówczesnego Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W styczniu 2011 roku przemianowane zostało na Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wydawnictwo wydaje co roku kilkanaście naukowych monografii autorskich i wieloautorskich (do chwili obecnej opublikowało blisko pięćset monografii naukowych), a także cztery tytuły czasopism naukowych, ujętych na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i indeksowanych w najważniejszych naukowych bazach referencyjnych i bibliograficznych, w tym w SCOPUS. Wspierając aktywność młodych naukowców, w roku 2010 Wydawnictwo zainaugurowało działalność czasopisma „Refleksje”, na łamach którego wyniki swoich badań publikują studenci i doktoranci.
 
Autorzy monografii, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM są laureatami nagród i konkursów krajowych i międzynarodowych

Uznając, że wiedza i wyniki badań naukowych są własnością publiczną i nie powinny podlegać ograniczeniom dostępu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM opowiada się za otwartością dostępu do publikowanych treści. Za zgodą autorów monografie publikowane są w wersji elektronicznej w AMUR Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś artykuły naukowe ujęte w czasopismach ukazujących się nakładem Wydawnictwa w ciągu tygodnia od ukazania się drukiem, zamieszczane są w otwartym dostępie na stronach czasopism oraz na platformie PRESSto.

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5,
61-614 Poznań


Kontakt dla autorów
wydawnictwownpid@amu.edu.pl


Kontakt dla zamawiających
publikacje@wnpid.amu.edu.pl

Redaktor naczelna

prof. dr hab. Anna Potyrała
anna.potyrala@amu.edu.pl

Sekretarze wydawnictwa

dr Joanna Kałużna
dr Rafał Wiśniewski
wydawnictwownpid@amu.edu.pl

Rada
Wydawnicza

Prof. dr hab.
Andrzej Stelmach

Przewodniczący Rady

Prof. dr hab.
Radosław Fiedler

Członek Rady Wydawniczej

Prof. UAM dr hab.
Magdalena Musiał-Karg

Członek Rady Wydawniczej

Prof. UAM dr hab.
Szymon Ossowski

Członek Rady Wydawniczej

Prof. dr hab.
Maciej Walkowski

Członek Rady Wydawniczej

Regulamin Rady Wydawniczej

WYDAWNICTWA NAUKOWEGO
WYDZIAŁU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM

§1.

1. Rada Wydawnicza jest organem kształtującym politykę wydawniczą Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.


2. Rada Wydawnicza odpowiada za poziom naukowy publikacji oraz podejmuje decyzje w sprawach określonych w niniejszym regulaminie.§2.

1. W skład Rady Wydawniczej wchodzą:

 • Przewodniczący Rady Wydawniczej;
 • czterech członków będących samodzielnymi pracownikami naukowymi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

 

2. Kadencja Rady Wydawniczej trwa cztery lata.3. Przewodniczącego oraz członków Rady Wydawniczej wskazuje Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Skład Rady musi zostać zaakceptowany przez Radę Wydziału.
§ 3.

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Wydawniczej należy:

 • koordynowanie prac Rady Wydawniczej;
 • czuwanie nad edytorską jakością publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

 §4.

Do kompetencji Rady Wydawniczej należy:

 1. kształtowanie polityki wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz zgłaszanie propozycji zmian tej polityki;
 2. wstępna ocena zgłaszanych monografii w oparciu o ich zgodność tematyczną i formalną z profilem Wydawnictwa i polityką wydawniczą;
 3. wyznaczanie recenzentów;
 4. przyjmowanie recenzji i kierowanie pozytywnie ocenionych przez recenzentów monografii do publikacji (w tym również określenie wysokości nakładu),
 5. przyjęcie harmonogramu wydawania monografii skierowanych do publikacji;
 6. opiniowanie:
 7. planów wydawniczych sporządzanych i przedkładanych przez Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM;
 8. sprawozdań Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z wykonania planów wydawniczych;
 9. sporządzonych przez Redaktora Naczelnego Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM kalkulacji kosztów wydania poszczególnych publikacji;
 10. dokonywanie okresowych przeglądów serii wydawniczych i wydawnictw ciągłych;
 11. podejmowanie inicjatyw wydawniczych.
§5.

 1. Posiedzeniom Rady Wydawniczej przewodniczy Przewodniczący Rady Wydawniczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Wydawniczej.
 2. Posiedzenia Rady Wydawniczej są protokołowane.
 3. W posiedzeniach Rady Wydawniczej uczestniczy Redaktor Naczelny Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM lub upoważniona przez niego osoba.
 4. Posiedzenia zwyczajne Rady Wydawniczej zwołuje Przewodniczący Rady Wydawniczej według określonego wcześniej terminarza co najmniej raz na trzy miesiące.
 5. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Wydawniczej zwołuje Przewodniczący Rady Wydawniczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Wydawniczej lub Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Posiedzenie nadzwyczajne wyznacza się nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku u Przewodniczącego Rady Wydawniczej. Przewodniczący może zdecydować o zdalnej formie posiedzenia nadzwyczajnego.
 6. Uchwały Rady Wydawniczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich członków Rady.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Monografie

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Czasopisma