Informacje
dla autorów

Osoby zainteresowane współpracą z Wydawnictwem Naukowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i zgłoszeniem do druku monografii autorskiej lub pracy zbiorowej, proszone są o zapoznanie się z przyjętą przez Wydawnictwo procedurą recenzji tekstów naukowych. Do druku kierowane są jedynie prace spełniające wymogi stawiane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, tj. prezentujące analizowane zagadnienia w sposób oryginalny i twórczy, przy wykorzystaniu aparatu naukowego charakterystycznego – w tym przypadku – dla nauk społecznych. Propozycje wydawnicze muszą uwzględniać obowiązujące w Wydawnictwie zasady edycji tekstu. Autorzy proszeni są również o zapoznanie się z przyjętymi przez Wydawnictwo zasadami etyki naukowej. 

Etyka publikacji naukowych

(zgodnie z wytycznymi COPE i Elsevier)

Każdy zgłoszony do publikacji tekst naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Wyboru recenzentów dokonuje Rada wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
 

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM publikuje jedynie monografie naukowe o oryginalnym charakterze, które nie zostały opublikowane ani zgłoszone do publikacji w innym wydawnictwie w postaci monografii, części monografii lub w postaci artykułu naukowego. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach jest nieetyczne i nie jest akceptowane.

Kluczowym kryterium oceny zgłoszonego tekstu jest obiektywizm analiz oraz taka prezentacja problemu badawczego, która nie budzi wątpliwości. Nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi, uważane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

W każdym przypadku, gdy w tekście przywoływane są twierdzenia, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu. Autor/autorzy powinni przygotować tekst w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu, kluczową dla prezentacji problemu badawczego. Informacje uzyskane w rozmowie lub korespondencji z osobami trzecimi mogą być przytoczone w tekście jedynie po uzyskaniu wyraźnej, pisemnej zgody takich osób.

Przypadki tzw. guest authorship i ghostwriting uznane są za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo ogranicza się do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, założeń, metod badawczych oraz na realizację zamysłu badawczego. W przypadku przygotowania monografii przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu. Każdy z nich musi udzielić odrębną zgodę na zgłoszenie tekstu do publikacji w Wydawnictwie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM podejmuje decyzję w sprawie publikacji zgłoszonej monografii, kierując się przede wszystkim:

 • naukowym charakterem analiz;
 • zgodnością z profilem tematycznym Wydawnictwa; a także
 • dążeniem do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz praktyk określanych mianem guest authorship    i ghostwriting,

W przypadku skarg o naruszenie zasad etyki publikacji naukowych, skierowanych do Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, autor/autorzy zgłoszonego do publikacji tekstu są informowani pisemnie o zarzutach z prośbą o ustosunkowanie się do nich. W przypadku braku odpowiedzi, o sprawie informowane są instytucje, w której afiliowani są autorzy.

Tekst pozytywnie zaopiniowany przez dwóch recenzentów zewnętrznych kierowany jest do publikacji. W przypadku warunkowego dopuszczenia do publikacji (gdy recenzenci wskazują konieczność wprowadzenia zmian i/lub uzupełnień), autor informowany jest pisemnie o potrzebie dokonania korekty merytorycznej tekstu. Negatywna ocena tekstu przez dwóch recenzentów skutkuje odrzuceniem tekstu, o czym autor informowany jest pisemnie.

Każdy zgłoszony do publikacji tekst naukowy recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Wyboru recenzentów dokonuje Rada wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Recenzent wybrany do oceny zgłoszonego tekstu, jest zobowiązany do poinformowania redakcji o braku możliwości oceny tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub brak czasu. W takim przypadku Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM wskazuje niezwłocznie innego recenzenta.

Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte     w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji monografii.

Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

W procesie recenzowania uwzględniane są następujące kryteria:

 • oryginalny i naukowy charakter zgłoszonego tekstu;
 • zgodność z profilem tematycznym Wydawnictwa;
 • sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego;
 • właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej;
 • należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków.

Szczegółowa procedura recenzowania obowiązująca w Wydawnictwie Naukowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zamieszczona jest na stronie internetowej w zakładce „Dla autorów”.

Recenzent informuje Radę Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

Plagiat we wszystkich formach stanowi nieetyczną praktykę i nie jest akceptowany.

W przypadku podejrzenia o plagiat, Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM stosuje procedurę sprawdzającą z udziałem recenzentów i osoby zgłaszającej tekst.

W przypadku potwierdzenia nieprawnego użycia tekstu, twierdzeń, wyników badań, danych, autor zgłoszonego do publikacji artykułu jest informowany na piśmie o odrzuceniu tekstu. W przypadku braku odpowiedzi o sprawie zawiadamiana jest instytucja, w której afiliowany jest autor.

W przypadku tzw. autoplagiatu, gdy autor w zgłoszonym do publikacji artykule zamieszcza wcześniej opublikowane fragmenty tekstu własnego autorstwa, Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM informuje pisemnie o odmowie publikacji artykułu z uwagi na brak oryginalnego charakteru analiz.

Procedura recenzowania zgłaszanych tekstów

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM publikuje wyłącznie recenzowane monografie naukowe.

1. Każda zgłoszona monografia autorska lub wieloautorska recenzowana jest przez dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów z danej dyscypliny naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.  Wskazania recenzentów do oceny zgłoszonej monografii dokonuje Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor/ka nie ma prawa wnioskowania o zmianę recenzentów.

2. Dokonując wyboru recenzentów, Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM kieruje się następującymi zasadami:

 
 • recenzent i Autor/ka nie mogą pozostawać ze sobą w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne);
 • recenzent i Autor/ka nie mogą pozostawać w relacji podległości zawodowej;
 • funkcji recenzenta nie może pełnić osoba, która podejmowała bezpośrednią współpracę zawodową z Autorem/ką w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenczji;
 • recenzent i Autor/ka nie mogą być współautorami ani współredaktorami powstałej wcześniej monografii autorskiej lub wieloautorskiej;
 • w przypadku zgłoszenia do publikacji monografii habilitacyjnej lub profesorskiej, recenzentem nie może być promotor rozprawy doktorskiej Autora/ki.
 

3. Recenzent wyznaczony do oceny zgłoszonej monografii autorskiej lub wieloautorskiej, jest zobowiązany do poinformowania Wydawnictwa o występującym konflikcie interesów, jak również o braku możliwości oceny tekstu z uwagi na brak kwalifikacji lub brak czasu. W takim przypadku Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM wskazuje niezwłocznie innego recenzenta.

4. Tekst przekazany do recenzji jest traktowany jak materiał poufny. Recenzent nie może pokazywać i/lub omawiać tekstu z innymi osobami niż członkowie Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wyniki badań, dane, opinie, twierdzenia zawarte w tekście zgłoszonym do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

5. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

6. Recenzja ma formę pisemną, zawiera szczegółowe uwagi i zalecenia recenzenta w oparciu o następujące kryteria:

 • naukowy i oryginalny charakter zgłoszonego tekstu;
 • zgodność z profilem tematycznym Wydawnictwa;
 • zasadność podejmowanych badań;
 • sposób realizacji celów naukowych i prezentacji problemu badawczego;
 • właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej;
 • poprawne i należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków.
 

7. Recenzja kończy się jedną z następujących konkluzji:

 • monografia nadaje się do publikacji w przedstawionej formie;
 • monografia nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta;
 • monografia wymaga istotnych zmian i ponownej akceptacji recenzenta;
 • monografia nie nadaje się do publikacji.
 

8. Recenzent informuje Radę Wydawniczą Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.

9. Autor/ka musi pisemnie ustosunkować się do recenzji.

10. W przypadku recenzji negatywnej Wydawnictwo odmawia publikacji zgłoszonej monografii.

Zasady edycji zgłaszanego tekstu

Monografie zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie Naukowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM muszą spełniać wskazane poniżej wymogi edytorskie.

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zastrzega, iż teksty nie spełniające poniższych wymogów NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W PLANACH WYDAWNICZYCH I NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO RECENZJI.

1. Zgłaszana monografia autorska lub wieloautorska powinna być złożona w postaci:

 • dwustronnego wydruku komputerowego;
 • zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej w edytowalnym formacie Word, przesłanej drogą mailową;
 • zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej w formacie pdf., przesłanej drogą mailową

2. Układ treści monografii:

 • strona tytułowa
 • spis treści
 • wykaz skrótów
 • wstęp
 • tekst główny z podziałem na rozdziały, opatrzony przypisami
 • zakończenie
 • wykaz ilustracji, tabel, wykresów (opcjonalnie)
 • wykaz bibliografii
 • aneksy (opcjonalnie)
 • streszczenie w języku polskim i angielskim
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

3. Tekst powinien być przygotowany w formacie Word z użyciem czcionki Times New Roman 12, z zachowaniem odstępu 1,5 i 2,5cm marginesów.

4. W przypadku wykorzystania ilustracji lub zdjęć pochodzących z innych dzieł, ich zamieszczenie w monografii kierowanej do druku jest możliwe po dostarczeniu do Wydawnictwa przez Autora/kę pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

5. Każdy element dodatkowy (ilustracja, schemat, tabela, wykres) powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman 12) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle pod prezentowanym ilustracją, schematem, tabelą, wykresem.

6. Cytowania w tekście powinny być zapisane z użyciem cudzysłowu.

7. Stosowanie kursywy jest zastrzeżone do zapisu tytułów książek, tytułów artykułów oraz krótkich obcojęzycznych zwrotów lub określeń.

8. Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy stosować tradycyjny system przypisów zamieszczanych u dołu strony lub system “harvardzki”, polegający na zamieszczeniu:

 • krótkiego odesłania bezpośrednio w tekście (obok stosownej informacji, opinii);
 • bibliografii na końcu tekstu, zawierającej pełen opis bibliograficzny.

9. Odesłania w tekście powinny być zamieszczone w nawiasie w następującym porządku: (nazwisko, data, strona) np.

      (Barber, 2003: 24) – gdy praca ma jednego autora

      (Friedent, Smith, 1998: 63) – gdy przywołana praca ma dwóch lub więcej autorów

       (Współczesne, 2002: 54) – gdy przywołana jest praca zbiorowa lub gdy nie ma informacji o autorze

10. Na dole strony mogą być zamieszczone jedynie przypisy wyjaśniające.

11. Bibliografia powinna być przygotowana w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wykorzystanych materiałów. Sposób zapisu uzależniony jest od rodzaju wykorzystanego materiału źródłowego:

 • w przypadku aktów prawnych: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • w przypadku monografii: Barber B.R. (2003), Strong Democracy Participatory Politics for a New Age, Berkeley-Los Angeles-London.
 • w przypadku artykułów w pracach zbiorowych: Sobczak J. (2008), The Disputes over the Definition of Terrorism and Polish Law, w: Terrorist Pandora’s Box. Analysis of chosen terrorist issue, (eds.) J. Babiak, S. Wojciechowski, Poznań.
 • w przypadku artykułów z periodyków naukowych: Friedent L.A. (1998), New Citizenship, „Media & Society”, Vol. 18, No. 2.
 • w przypadku publicystyki: Kaźmierska A. (2013), W Izraelu pokój to nie temat, „Rzeczpospolita”, 20.03.2013.

12. W przypadku materiałów ze stron internetowych, w wykazie bibliografii podać należy aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych wraz z datą pobrania materiału ze strony internetowej.

13. W przypadku artykułów naukowych, w wykazie bibliografii należy podać numer DOI jeśli występuje (zgodnie z wytycznymi wskazanymi na stronie Crossref.

14. Autor/ka nie ma możliwości redagowania tekstu w trakcie prac redakcyjnych. Do Wydawnictwa należy przysłać ostateczną postać materiału.

15. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

16. Wraz z tekstem, należy przesłać:

 • notę biograficzną (w postaci odrębnego pliku nie przekraczającego 0,5 strony znormalizowanego maszynopisu);
 • informację wskazującą adres korespondencyjny, adres mailowy i afiliację autora, a także identyfikator ORCID.

17. Autor/ka monografii zakwalifikowanej do publikacji jest zobowiązany/a do przesłania (tradycyjną drogą pocztową) oświadczenia o oryginalnym charakterze przygotowanego materiału, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania, iż tekst nie narusza praw osób trzecich. W przypadku monografii wieloautorskich – do przedstawienia wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. Tekst oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Zgłoszenie propozycji wydawniczej

UWAGA: załącznik do niniejszego zgłoszenia stanowi plik zawierający:
Spis treści zgłaszanej publikacji;
Streszczenie, wskazujące cel badawczy i zasadność podjęcia analiz w świetle aktualnego stanu badań