Zamówienia

Monografie i czasopisma naukowe ukazujące się nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM można zamawiać za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

Dział Zamówień:
mgr Krystyna Tyczewska
e-mail: publikacje@wnpid.amu.edu.pl
tel. 61 829 65 17

Dane do przelewu

Realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpływu należności za zamówienia na podane niżej konto:

57 1090 1362 0000 0001 1354 7550

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

tytułem: Publikacje WNPiD, zamówienie nr…

W związku z sytuacją pandemiczną na terytorium RP, powodowaną COVID-19 termin realizacji zamówień może ulec wydłużeniu, za co Wydawnictwo przeprasza.

Regulamin dokonywania zakupu publikacji

Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).

Strona internetowa: strona internetowa Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, działająca pod domeną www.wydawnictwo.wnpid.amu.edu.pl.

Użytkownik: konsument, osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej lub zamawiająca Towary dostępne na stronie internetowej.

Wydawca, Sprzedający: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Towar: publikacje tj. książki i czasopisma publikowane w formie drukowanej (materialnej).

Zamówienie: propozycja zawarcia Umowy złożonej na odległość przez Wydawcę z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza internetowego lub poczty elektronicznej.

Dni Robocze: dni pracy Wydawcy wskazane w regulaminie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt i innych przerw w pracy Wydawcy, o których Wydawca poinformował na stronie internetowej.

Dane: dane Użytkownika przekazane Wydawcy w trakcie realizacji Zamówienia, niezbędne do jego realizacji.

Dane kontaktowe Sprzedającego:

Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań

Dane kontaktowe Wydawcy:

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań

Zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie są realizowane na adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 21 dni kalendarzowych. Wydawca dokłada starań, aby realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika indywidualnego nastąpiła w ciągu 5 dni roboczych od daty odnotowania płatności za Zamówienie na koncie bankowym. Zamówienia realizowane są od poniedziałku od piątku z wyjątkiem świąt.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po odnotowaniu wpłaty za zamówienie (wraz z kosztami przesyłki) na konto podane na stronie internetowej Wydawcy.

1. Obok dostępnych w sprzedaży publikacji znajduje się cena, pole do wpisania ilości zamawianych egzemplarzy oraz przycisk „Dodaj do koszyka”. Kliknięcie w przycisk spowoduje dodanie wskazanej liczby egzemplarzy do koszyka. Aktualną zawartość koszyka sprawdzić można klikając w link „Koszyk”, znajdujący się w menu w górnej często strony. Edycja koszyka umożliwia zmianę liczby zamówionych tytułów oraz ich usuwanie z koszyka.

2. Kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy” przenosi na stronę umożliwiającą wpisanie adresu zamawiającego oraz adresu, pod który przesłane ma zostać zamówienie. Wymagane pola oznaczone są gwiazdką (*).

3. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”. Pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysłane zostaje potwierdzenie złożenia zamówienia. Wydawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem przed realizacją Zamówienia w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

Użytkownikowi strony internetowej przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego Towaru. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu dostępnym na stronie internetowej (plik do pobrania).

Reklamacja powinna być wysłana tradycyjną drogą pocztową na adres Wydawcy z dopiskiem „reklamacja”. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową na adres Wydawcy, ale będzie ona rozpatrywana dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zwrotu wadliwego Towaru. Towar zgłaszany do procedury reklamacji odsyłany jest na koszt Użytkownika. Wydawca informuje, że nie przyjmuje zwrotów odsyłanych za pobraniem lub na koszt Wydawcy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia formularza reklamacji wraz z Towarem. O wyniku reklamacji Wydawca powiadamia Użytkownika drogą mailową, chyba że Użytkownik zastrzeże sobie inną formę kontaktu. W przypadku, gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Wszystkie ceny Towarów są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy konkretnym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 2 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.